ul. Kukułcza 24A, 51-418 Wrocław

Oferta Biura Rachunkowego Księga

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów (KPiR), to ewidencja czynności gospodarczych stanowiących wpływy i koszty finansowe. Na podstawie ewidencji wyliczane są przychody i koszty poniesione w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a na ich podstawie wyliczany jest dochód. Księga prowadzona jest na podstawie dowodów księgowych czyli faktur, rachunków lub dowodów wewnętrznych dokumentujących zakupy niezbędne do prowadzenia działalności oraz sprzedaż – przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę. Rozliczenia prowadzone są w okresach miesięcznych i na ich podstawie wyliczany jest podatek od osób fizycznych czyli PIT

Ewidencje i rozliczenia VAT

Ewidencja VAT, jest to rejestr sprzedaży i zakupu VAT prowadzony przez podatników podatku towarów i usług, umożliwia prawidłowe wyliczenie kwot podatku należnego (podlegający zwrotowi) na podstawie faktur zakupowych (kosztowych) i naliczonego (podlegającego wpłacie) na podstawie faktur sprzedażowych w danym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym może być miesiąc lub kwartał. Na ich podstawie wyliczana jest deklaracja JPK_V7M lub JPK_V7K wysyłane co miesiąc lub kwartał do Urzędu Skarbowego.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany, jest najprostszą formą prowadzenia ewidencji służącej do wyliczenia podatku. W ewidencji na podstawie rachunków lub faktur sprzedażowych księgowane są jedynie przychody uzyskiwane w danym okresie rozliczeniowym. Nie są natomiast ujmowane koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności – kodu PKD, ustalona jest wysokość stawki ryczałtu podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego.

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe inaczej księgi handlowe jest to system rejestracji wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w firmie w okresie sprawozdawczy, najczęściej jest to rok obrotowy. Zdarzenia gospodarcze ujmowane są chronologicznie i na podstawie dowodów księgowych. Księgi rachunkowe dają wgląd w stan finansowy firmy poprzez rejestrowanie każdego przepływu złotówki. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą księga główna, księgi pomocnicze, dziennik zdarzeń. Zanim Firma rozpocznie prowadzenie ksiąg rachunkowych niezbędne jest ustalenie polityki rachunkowości w tym planu kont na którym to właśnie rejestrowane są wszystkie operacje gospodarcze. Do prowadzenia Ksiąg rachunkowych zobligowane są między innymi spółki prawa handlowego (podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT)

Sprawozdanie finansowe

W celu przedstawienia sytuacji finansowej firmy sporządzane jest sprawozdanie finansoweukazujące wynik finansowy przedsiębiorstwa na dzień bilansowy – ostatni dzień roku obrotowego.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

 • Bilans – zestawienie aktywów i pasywów firmy. – Informuje o posiadanym przez firmę
  majątku i jego finansowaniu.
 • Rachunek zysków i strat – Informacja o wyniku finansowym firmy.
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym – Zmiany dotyczące kapitału działalności
 • Rachunek przepływów pieniężnych – Operacje pieniężne przedsiębiorstwa z uwzględnieniem źródeł ich wykorzystania
 • Dodatkowo sporządzane jest wstęp do sprawozdania finansowego oraz objaśnienia w których zawarte są wszystkie niezbędne informacje obrazujące faktyczny stan finansowy firmy i wszystkie zdarzenia mające istotny wpływ na działalność gospodarczą.

Rozliczenia PIT/CIT

 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych zarówno prowadzących jednoosobową
  działalność gospodarczą, a także od wszelkich dochodów uzyskiwanych przez os. fizyczne.
  Obowiązek rozliczenia oraz złożenia deklaracji podatkowych PIT dotyczy każdego roku.

 • CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych czyli spółek prawa handlowego (więcej
  informacji zawartych w artykule ,,Kogo dotyczy podatek CIT’’). Podobnie jak w przypadku
  PIT obowiązek rozliczenia i złożenia deklaracji CIT dotyczy każdego roku.